การเปลี่ยน / คืนสินค้า

การเริ่มต้นการเปลี่ยนสินค้า

กรณีที่ลูกค้าต้องเปลี่ยน / การบริการเปลี่ยนซ่อม, ลูกค้าสามารถจะติดต่อกับร้านค้า ที่ขายสินค้าให้กับลูกค้าหรือตัวแทนจำหน่ายสินค้าอย่างถูกต้อง

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงกับลูกค้าสัมพันธ์ของเรา โทร: 02-743-5151, Line Official Account ID: @Element72warranty

ในเวลาทำการ คือวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00 น. ถึง 18.00 น.

เงื่อนไขหลักในการเปลี่ยนสินค้า Keen โดย บริษัท Element 72 จำกัด

- การเปลี่ยนสินค้าที่เกิดขึ้นจากการผลิตและความบกพร่องด้านวัสดุหรือฝีมือการผลิต สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ ภายใน 7 วัน จำนวน 1 ครั้งต่อใบเสร็จ สำหรับสินค้าราคาปกติ สินค้าต้องคงอยู่ในสภาพเดิม และสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ที่หน้าร้านสาขาที่ซื้อเท่านั้น

- สินค้าลดตั้งแต่ 30% ขึ้นไปไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้

- ลูกค้าต้องส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้าตามวันที่ประทับตราขนส่ง หากเกินจากระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน / คืนสินค้าในทุกกรณี

- กรณีสินค้าที่เป็นสีขาว หรือ สีครีมจะไม่อยู่ในเงื่อนไขการเปลี่ยนโดยเด็ดขาด

- ในกรณีที่ลูกค้ามิได้ส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินให้แก่ลูกค้า

- การอนุมัติให้สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ จะต้องผ่านการตรวจสอบจากทางบริษัทฯก่อนในทุกกรณี

- ทางบริษัทฯจะใช้เวลาตรวจสอบสินค้าใน 2-7 วันทำการ (โดยประมาณ) หลังจากวันที่ได้รับสินค้าคืนจากลูกค้า

- ในกรณีที่ทางบริษัทฯได้รับและตรวจสอบสินค้าแล้วพบว่าสินค้าไม่ได้มีความเสียหายเกิดขึ้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน / คืนสินค้าและจะจัดส่งสินค้าชิ้นเดิมคืนให้แก่ลูกค้า

ความเสียหายของสินค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการเปลี่ยน

- ความเสียหายที่เกิดจากการดัดแปลง ซ่อมแซมสินค้า

- ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน ใช้งานผิดประเภท

- ทางบริษัทฯขอปฎิเสธการเปลี่ยน/รับคืนสินค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีความไม่พึงพอใจในสินค้า หรือสินค้าได้ถูกแกะกล่อง หรือนำไปใช้งานแล้ว

- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าเฉพาะผู้ที่มีชื่อและนามสกุลตรงกับข้อมูล การซื้อสินค้าผ่านบริษัทหรือตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น

- ค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าขนส่งในการคืนสินค้า เฉพาะในกรณีที่เป็นผลอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดของทางบริษัทฯเท่านั้น

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการเปลี่ยน / คืนสินค้า และคืนเงิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า

- แจ้งปัญหาสินค้าและความต้องการเปลี่ยนกับสาขาที่ซื้อสินค้า (เปลี่ยนกับสาขาที่ซื้อเท่านั้น)

- สินค้าและอุปกรณ์ ป้ายสินค้าครบ มีสภาพสมบูรณ์ แนบพร้อมใบเสร็จ สินค้าโปรโมชั่นตั้งแต่ 30% ขึ้นไป ไม่สามารถเปลี่ยนได้