การเปลี่ยน / คืนสินค้า

การเปลี่ยน / คืนสินค้า

- ลูกค้าต้องส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้าตามวันที่ประทับตราขนส่ง หากเกินจากระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน / คืนสินค้าในทุกกรณี

- ในกรณีที่ลูกค้ามิได้ส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินให้แก่ลูกค้า

- การอนุมัติให้สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ จะต้องผ่านการตรวจสอบจากทางบริษัทฯ ก่อนในทุกกรณี

- ทางบริษัทฯ จะใช้เวลาตรวจสอบสินค้าใน 2-7 วันทำการ (โดยประมาณ) หลังจากวันที่ได้รับสินค้าคืนจากลูกค้า

- ในกรณีที่ทางบริษัทฯ ได้รับและตรวจสอบสินค้าแล้วพบว่าสินค้าไม่ได้มีความเสียหายเกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน / คืนสินค้า และจะจัดส่งสินค้าชิ้นเดิมคืนให้แก่ลูกค้า

- ค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าขนส่งในการคืนสินค้า เฉพาะในกรณีที่เป็นผลอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดของทางบริษัทฯ เท่านั้น

ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า

- แจ้งปัญหาสินค้าและความต้องการเปลี่ยนกับสาขาที่ซื้อสินค้า (เปลี่ยนกับสาขาที่ซื้อเท่านั้น)

- สินค้าและอุปกรณ์ ป้ายสินค้าครบ มีสภาพสมบูรณ์ แนบพร้อมใบเสร็จ สินค้าโปรโมชั่นตั้งแต่ 30% ขึ้นไป ไม่สามารถเปลี่ยนได้